Rod Licence Shake Up

November 2nd 2016

Rod licence shake up

A raft of changes to the rod licencing system are being introduced in England and Wales.

Junior anglers are set to benefit from a free rod licence, which is hoped to attract new people into the sport.

A new rolling rod licence lasting 365 days from the day of purchase will be introduced, rather than for a fixed period between April-March.

And carp and specimen anglers will now only need one licence for the three rods used, rather than two as currently required.

For occasional anglers, new flexible options are being introduced, with the ability to upgrade from a 1 or 8 day licence to a full licence with the price of the 1 or 8 day deducted.

This is to encourage more people to keep fishing once they have tried it and make it cheaper for anglers who currently buy several short term licences.

As part of the changes, there will be some small increases to standard charges – for example, a coarse fishing licence has been raised from £27 to £30. This is the first time the cost of a rod licence has increased since 2010.

All these changes come into effect in March 2017 with new licences valid from 1 April.

Peter Gough, Principal Fisheries Advisor for NRW, said:

“Angling is a great sport for people of all ages and abilities to get involved in, and an opportunity to get out and about in our wonderful Welsh environment.

“We hope that the changes to the rod licencing system will make it easier for those who are already passionate about the sport, but also attract young people to give it a try and learn some new skills.

“As well as a past time enjoyed regularly by locals, angling is a big tourist attraction and important for the Welsh economy. All the money generated by rod licence sales in Wales goes back into improving our fisheries to help secure the future of the sport in Wales.”

Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs, Leslie Griffiths, said: “This shake-up for rod licences is great news for anglers across Wales. With 100% of the licence fee going back into managing the fisheries, the changes announced today will help secure a sustainable future of the sport in Wales, simplifying the system and encouraging more young people to get involved in angling in Wales.

“We were keen to see a free junior licence introduced in order to remove a significant barrier to participation for young people considering taking up the sport. We’re pleased NRW agree with this approach and have taken anglers’ concerns on board.”

NRW listened to a wide range of anglers, partners and interested organisations to ensure the new prices and products meet customer needs.

Notes to editors

 Juniors (age12-16) will still need to register and receive a licence in order to fish, but the licence will be free.

 These changes are also being implemented across England and Wales.

 Anglers are legally required to hold a valid fishing licence to fish in rivers, lakes and other inland waters in Wales.

 A rod licence is a legal requirement for fishing. Anyone fishing illegally is cheating other licence paying anglers, and can expect to be prosecuted and face a substantial fine.

 For the minority who flout the rules, the most common offence is fishing without a valid licence. Fishing without a valid licence could land you with a fine of up to £2,500 and a criminal record.

Licence category Type of licence 16/17 duties 17/18 duties Product changes
Coarse and Trout Full £27 £30 365 day licence.
Full (concessionary) senior   and disabled £18 £20
Short term 1 day £3.75 £6 Option to upgrade to a full   365 licence discounting the 1 or 8 day fee.
Short term 8 day £10 £12
Junior (12 – 16yrs) £5 Free Free junior licence.
3 rod licence NA £45 New product and 365 day   licence.
3 rod licence (concessionary) NA £30 New product and 365 day licence.
Salmon and Sea Trout Full £72 £82 365 day licence.
Full (concessionary) senior   and disabled £48 £54
Short term 1 day £8 £12 Option to upgrade to a full   365 licence discounting the 1 or 8 day fee.
Short term 8 day £23 £27
Junior (aged 12-16) £5 Free Free junior licence.

Diwygio system drwyddedu gwialenni

Mae llu o newidiadau’n cael eu cyflwyno i’r system drwyddedu gwialenni pysgota yng Nghymru a Lloger.

Bydd pysgotwyr iau ar eu hennill o drwydded rad ac am ddim ar gyfer gwialenni, yn y gobaith y bydd hyn yn denu pobl newydd i’r gamp.

Cyflwynir trwydded rolio i wialenni a fydd yn para 365 niwrnod o ddiwrnod ei phrynu, yn hytrach nag ar gyfer cyfnod penodedig rhwng mis Ebrill a mis Mawrth.

A dim ond un drwydded fydd ei hangen ar bysgotwyr cerpyn a sbesimen ar gyfer defnyddio’r tair gwialen, yn hytrach na’r ddwy drwydded y gofynnir amdanynt ar hyn o bryd.

Mae dewisiadau mwy hyblyg yn cael eu cyflwyno ar gyfer pysgotwyr achlysurol, gyda’r gallu i ddiweddaru o drwydded 1 neu 8 diwrnod i drwydded lawn, gan dynnu pris y drwydded fyrrach i ffwrdd.

Mae hyn er mwyn annog mwy o bobl i ddal ati i bysgota ar ôl iddynt roi cynnig arni, a’i gwneud hi’n rhatach i bysgotwyr sy’n prynu sawl trwydded fyrdymor ar hyn o bryd.

Fel rhan o’r newidiadau, gwelir cynnydd bychan mewn rhai prisiau safonol – er enghraifft, codwyd pris trwydded ar gyfer pysgota bras o £27 i £30. Dyma’r tro cyntaf i bris trwydded gwialen godi ers 2010.

Bydd pob un o’r newidiadau hyn yn dod yn weithredol ym mis Mawrth 2017, a thrwyddedau newydd yn ddilys o 1 Ebrill.

Meddai Peter Gough, Prif Ymgynghorydd Pysgodfeydd ar gyfer CNC:

“Mae pysgota’n gamp ardderchog y gall pobl o bob oedran a phob gallu fod yn rhan ohoni, ac mae’n gyfle i fynd allan i fwynhau ein hamgylchedd rhagorol yng Nghymru.

“Ein gobaith yw y bydd y newidiadau i’r system drwyddedu gwialenni’n ei gwneud hi’n haws i’r rheiny sydd eisoes ar dân dros y gamp, ond hefyd i ddenu pobl ifanc i roi cynnig arni a dysgu sgiliau newydd.

“Yn ogystal â bod yn ddiddordeb a fwynheir gan bobl leol, mae pysgota hefyd yn denu llawer iawn o ymwelwyr ac mae’n bwysig i’r economi yng Nghymru. Bydd pob arian a godir gan werthiant trwyddedau gwialenni yng Nghymru’n cael ei ddefnyddio i wella ein pysgodfeydd a diogelu dyfodol y gamp yng Nghymru.”

Meddai Gweinidog y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Leslie Griffiths:

“Mae’r proc yma a roddwyd i drwyddedau gwialenni’n newyddion gwych i bysgotwyr Cymru gyfan. Gyda 100% o gost y drwydded yn cael ei dychwelyd i reoli’r pysgodfeydd, bydd y newidiadau a gyhoeddwyd heddiw yn helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r gamp yng Nghymru, yn symleiddio’r system ac yn annog mwy o bobl ifanc i ymwneud â physgota yng Nghymru.

“Roeddem ni’n awyddus i weld trwydded iau newydd rhad ac am ddim yn cael ei chyflwyno er mwyn dileu rhwystr sylweddol oedd yn atal pobl ifanc rhag ystyried dod yn bysgotwyr hamdden. Rydym ni wrth ein bodd fod CNC yn cytuno â’r dull hwn o weithredu, a’u bod wedi gwrando ar ofidiau pysgotwyr.”

Gwrandawodd CNC ar ystod eang o bysgotwyr, partneriaid a sefydliadau oedd â diddordeb, er mwyn sicrhau fod y prisiau a’r cynnyrch newydd yn cwrdd ag anghenion cwsmeriaid.

Nodiadau i olygyddion

 Bydd angen i bysgotwyr Iau (12-16 oed) gofrestru o hyd, a derbyn trwydded er mwyn pysgota, ond bydd y drwydded yn rhad ac am ddim.

 Mae’r newidiadau hyn hefyd yn cael eu gweithredu ledled Cymru a Lloegr.

 Mae’n ofyniad cyfreithiol i ddal trwydded bysgota ddilys er mwyn pysgota mewn afonydd, llynnoedd a dyfroedd eraill mewndirol yng Nghymru.

 Mae trwydded wialen yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer pysgota. Bydd unrhyw un sy’n pysgota’n anghyfreithlon yn twyllo pysgotwyr eraill sy’n talu’r drwydded, a gallant ddisgwyl cael eu herlyn ac wynebu dirwy hallt.

 I’r lleiafrif a fydd yn wfftio’r rheolau, y drosedd fwyaf cyffredin yw pysgota heb drwydded ddilys. Gallai pysgota heb drwydded ddilys arwain at ddirwy o hyd at £2,500 a record droseddol.

Categori trwydded Math o drwydded Ffioedd 16/17 Ffioedd 17/18 Newidiadau yn y cynnyrch
Bras a Brithyll Llawn £27 £30 Trwydded 365 niwrnod.
Llawn (gostyngiad) hŷn ac   anabl £18 £20
Byrdymor 1 diwrnod £3.75 £6 Dewis i uwchraddio i   drwydded 365 niwrnod llawn gan dynnu’r ffi 1 neu 8 niwrnod i ffwrdd.
Byrdymor 8 niwrnod £10 £12
Iau (12 – 16 oed) £5 Am ddim Trwydded iau am ddim.
Trwydded 3 gwialen NA £45 Cynnyrch newydd a thrwydded   365 niwrnod.
Trwydded 3 gwialen   (gostyngiad) NA £30 Cynnyrch newydd a thrwydded   365 niwrnod.
Eog a Sewin Llawn £72 £82 Trwydded 365 niwrnod.
Llawn (gostyngiad) hŷn ac   anabl £48 £54
Byrdymor 1 diwrnod £8 £12 Dewis i uwchraddio i   drwydded 365
Byrdymor 8 niwrnod £23 £27 niwrnod llawn gan dynnu’r   ffi 1 neu 8 niwrnod i ffwrdd.
Iau (12 – 16 oed) £5 Am ddim Trwydded iau am ddim.

DIWEDD

Swyddfa’r wasg: 029 2046 4227 / swyddfarwasg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk (24awr)

 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Ei ddiben yw sicrhau cynnal, gwella a defnyddio adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy, heddiw ac yn y dyfodol.

 Am fwy o wybodaeth www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk